اطلاعات و صورت های مالی میاندوره ای خوارزمی سهام | سایت آموزش بورس ایران
صورت های مالی میاندوره ای خوارزمی
  1. خانه
  2. اخبار مجامع بورسی
  3. اطلاعات و صورت های مالی میاندوره ای خوارزمی سهام
اخبار مجامع بورسی

اطلاعات و صورت های مالی میاندوره ای خوارزمی سهام

اطلاعات و صورت های مالی میاندوره ای خوارزمی سهام شرکت: صندوق سرمایه گذاری مشترک خوارزمی سرمایه ثبت شده: ۷.۵۰۰          سرمایه ثبت نشده:  ۰ نماد: خوارزمی سھام (صندوق سرمایه گذاری مشترک خوارزمی) کد صنعت : ۴۶۴۳۰۱۷۵ اطلاعات و صورتھای مالی میاندورهای ۶ ماھه منتھی به۱۳۹۸/۱۱/۲۳ (حسابرسی شده)…
آموزش بورس
مشاوره بورس
پیش بینی بازار

اطلاعات و صورت های مالی میاندوره ای خوارزمی سهام

شرکت: صندوق سرمایه گذاری مشترک خوارزمی

سرمایه ثبت شده: ۷.۵۰۰          سرمایه ثبت نشده:  ۰

نماد: خوارزمی سھام (صندوق سرمایه گذاری مشترک خوارزمی)

کد صنعت : ۴۶۴۳۰۱۷۵

اطلاعات و صورتھای مالی میاندورهای ۶ ماھه منتھی به۱۳۹۸/۱۱/۲۳ (حسابرسی شده)

سال مالی منتھی به: ۱۳۹۹/۵/۲۳

وضعیت ناشر: ثبت شده پذیرفته نشده

نظر حسابرس:

گزارش بررسی اجمالی به هیئت مدیره : صندوق سرمایه گذاری مشترک خوارزمی

بند مقدمه

۱ .صورت خالص دارایی ھای صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازار گردانی سپھر آتی خوارزمی در تاریخ ۲۳ بھمن ماه ۱۳۹۸ و صورتھای سود و زیان و گردش خالص دارایی ھای آن برای دوره میانی ۶ ماھه منتھی به تاریخ مزبور، ھمراه با یادداشتھای توضیحی ۱ تا ۲۷ پیوست، مورد بررسی اجمالی این مؤسسه قرار گرفته است.

مسئولیت صورتھای مالی میان دوره ای با مدیر صندوق است و مسئولیت این مؤسسه، بیان نتیجه گیری درباره صورتھای مالی یاد شده بر اساس بررسی اجمالی انجام شده، می باشد.

بند دامنه بررسی اجمالی

۲ .بررسی اجمالی این مؤسسه بر اساس استاندارد بررسی اجمالی ۲۴۱۰ ،انجام شده است.

بررسی اجمالی اطلاعات مالی میان دوره ای شامل پرس و جو، عمدتا از مسئولین امور مالی و حسابداری و بکارگیری روشھای تحلیلی و سایر روشھای بررسی اجمالی است.

دامنه بررسی اجمالی به مراتب محدودتر از حسابرسی صورتھای مالی است و در نتیجه، این مؤسسه نمی تواند اطمینان یابد از ھمه موضوعات مھمی که معمولا در حسابرسی قابل شناسایی است، آگاه می شود و از این رو، اظھارنظر حسابرسی ارائه نمی کند.

حتما بخوانید
شفاف سازی در خصوص شایعه یا خبر خریخت

نتیجه گیری

۳ .بر اساس بررسی اجمالی انجام شده، این مؤسسه به مواردی که حاکی از عدم ارائه مطلوب صورتھای مالی یاد شده، از تمام جنبه ھای بااھمیت، طبق استانداردھای حسابداری و دستورالعمل اجرائی ثبت و گزارشگری مالی صندوقھای سرمایه گذاری مشترک باشد، برخورد نکرده است.

سایر موارد

۴ .محاسبات خالص ارزش روز دارایی ھا (NAV ،(ارزش آماری، قیمت صدور و ابطال واحدھای سرمایه گذاری طی دوره مالی مورد گزارش، به صورت نمونه ای مورد بررسی و کنترل این موسسه قرار گرفته است.

با توجه به بررسی ھای انجام شده، به مواردی که حاکی از وجود ایراد و اشکال در محاسبات مذکور باشد، برخورد نگردیده است.

۵ .اصول و رویه ھای کنترل داخلی مدیر و متولی صندوق در اجرای وظایف مذکور در اساسنامه و امیدنامه صندوق و روش ھای مربوط به ثبت حساب ھا و جمع آوری مدارک و مستندات آن، به صورت نمونه ای مورد بررسی قرار گرفته و به استثنای موارد مندرج در بندھای ۶ و ۷ این گزارش، به موارد با اھمیتی حاکی از عدم رعایت اصول و رویه ھا و ضعف کنترلھای داخلی، برخورد نگردیده است.

۶ .مفاد اساسنامه و امید نامه “صندوق” در موارد زیر رعایت نشده است: ۱-۶ -بند ۴ پیوست ۱ اساسنامه در خصوص پرداخت تتمه وجوه واریزی به حساب سرمایه گذار ظرف حداکثر ۲ روز کاری پس از درخواست صدور . ۲-۶ -مفاد ماده ۵۷ اساسنامه در خصوص تشکیل مجمع با موضوع تقاضای تمدید دورۀ فعالیت حداقل ۹۰ روز مانده به پایان دوره.

۷ .ضوابط و مقررات وضع شده توسط سازمان بورس و اوراق بھادار در رابطه با موارد زیر رعایت نشده است:

حتما بخوانید
مروری بر عملکرد یک ساله سرمایه ‎گذاری صنعت نفت

۱-۷ -ابلاغیه شماره ۱۲۰۲۰۱۴۳ مدیریت نظارت بر نھادھای مالی در خصوص لزوم سرمایه گذاری در بازار پایه فرابورس ایران بعد از تاریخ انتشارات نغییرات مفاد امیدنامه.

۲-۷ -مفاد ابلاغیه ۱۲۰۱۰۰۲۴ مدیریت نظارت بر نھادھای مالی در خصوص انعقاد قرارداد با بانک آینده به منظور توافق نرخ سود ترجیحی، نرخ شکست احتمالی و نرخ سودھای پلکانی دوره ای مربوط به سرمایه گذاری در سپرده کوتاه مدت بانکی.

۳-۷ -مفاد بخشنامه ۱۲۰۱۰۰۰۶ در خصوص لزوم وصول سود نقدی ظرف ۸ ماه یا پس از تاریخ ھای تعیین شده در خصوص سود سھام مصوب مجمع برخی شرکت ھا به شرح یادداشت توضیحی ۸.

۸ .گزارش مدیر صندوق درباره فعالیت و وضعیت عمومی صندوق، مورد بررسی این موسسه قرار گرفته است. با توجه به رسیدگی ھای انجام شده و موارد مشروحه در این گزارش، نظر این موسسه به موارد با اھمیتی که حاکی از مغایرت اطلاعات مندرج در گزارش مذکور با اسناد و مدارک ارائه شده از جانب مدیر صندوق باشد، جلب نگردیده است.

اول اردیبهشت ۱۳۹۹

اطلاعات و صورت های مالی میاندوره ای خوارزمی سهام
اطلاعات و صورت های مالی میاندوره ای خوارزمی سهام
اطلاعات و صورت های مالی میاندوره ای خوارزمی سهام
اطلاعات و صورت های مالی میاندوره ای خوارزمی سهام
اطلاعات و صورت های مالی میاندوره ای خوارزمی سهام
اطلاعات و صورت های مالی میاندوره ای خوارزمی سهام

 

منبع: کدال

برای نوشتن دیدگاه باید وارد بشوید.