فرابورس در یک نگاه

تاثیر در شاخص

نماد
قیمت پایانی
تاثیر

نماد های پر بازدید

نماد
قیمت پایانی
آخرین معامله
کمترین
بیشترین
تعداد
حجم
ارزش