گزارش کنترل های داخلی دوره ۱۲ ماهه ساوه | سایت آموزش بورس ایران
کنترل های داخلی دوره ۱۲ ماهه ساوه
  1. خانه
  2. اخبار مجامع بورسی
  3. گزارش کنترل های داخلی دوره ۱۲ ماهه ساوه
اخبار مجامع بورسی

گزارش کنترل های داخلی دوره ۱۲ ماهه ساوه

گزارش کنترل های داخلی دوره ۱۲ ماهه ساوه بخش های اصلی گزارش کنترل های داخلی دوره ۱۲ ماهه ساوهمسیٔولیت هییٔت مدیره در قبال کنترلهای داخلیچارچوب کنترلهای داخلیارزیابی کنترل داخلی سرمایه ثبت شده : ۶۵۰,۰۰۰ شرکت : سیمان ساوه سرمایه ثبت نشده : ۰ نماد: ساوه گزارش کنترل های داخلی ۱۲…
آموزش بورس
مشاوره بورس
پیش بینی بازار

گزارش کنترل های داخلی دوره ۱۲ ماهه ساوه

سرمایه ثبت شده : ۶۵۰,۰۰۰

شرکت : سیمان ساوه

سرمایه ثبت نشده : ۰

نماد: ساوه

گزارش کنترل های داخلی ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹

کد صنعت : ۵۳۹۴۴۱

سال مالی منتهی به : ۱۳۹۸/۱۲/۲۹

وضعیت ناشر : پذیرفته شده در فرابورس ایران

 

دوره مورد گزارش و دامنه گزارش

این گزارش در راستای اجرای دستورالعمل کنترلهای داخلی مصوب سازمان بورس و اوراق بهادار، تهیه شده است و محدود به کنترلهای داخلی حاکم بر گزارشگری مالی در تاریخ ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ می باشد.

مسیٔولیت هییٔت مدیره در قبال کنترلهای داخلی

مسیٔولیت استقرار و بکارگیری کنترلهای داخلی مناسب و اثربخش، به منظور دستیابی به اطمینان معقول نسبت به قابلیت اتکا و به موقع بودن گزارشگری مالی، افشای مناسب و کامل اطلاعات اشخاص وابسته، پیشگیری و کشف به موقع تقلبها و سایر تحریفهای بااهمیت در گزارشگری مالی، نگهداری مستندات مناسب در خصوص معاملات و رویدادها، منطقی بودن اطلعات مالی پیشبینی شده، مقایسه عملکرد واقعی با بودجه و افشای کامل دلیل مغایرت با اهمیت و افشای فوری اطلاعات مهم با هییٔت مدیره میباشد.

همچنین، مسیٔولیت ارزیابی و گزارشگری کنترلهای داخلی مذکور بر عهده هییٔت مدیره است.

چارچوب کنترلهای داخلی

شرکت، مدیریت ریسک و کنترل داخلی را در فرآیند کسب و کار خود یکپارچه نموده و اجزای چارچوب کنترل داخلی شامل محیط کنترلی، ارزیابی ریسک، فعالیتهای کنترلی، اطلاعات، ارتباطات و نظارت را مطابق با مفاد دستورالعمل کنترل داخلی مصوب سازمان بورس و اوراق بهادار، طراحی، مستقر و اجرا نموده است.

حتما بخوانید
شرکت ملی مس بزودی افزایش سرمایه می‌دهد

سامانه کنترل داخلی، صرف نظر از نوع طراحی آن، به دلیل محدودیتهای ذاتی خود ممکن است نتواند از تحریفها پیشگیری یا آنها را کشف کند. با این حال اطمینان معقولی را نسبت به تهیه و ارایه گزارشهای مالی بهموقع و قابل اتکا فراهم میآورد.

ارزیابی کنترل داخلی

هییٔت مدیره شرکت، اثربخشی کنترلهای داخلی حاکم بر گزارشگری مالی را در تاریخ ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ ارزیابی نموده است. در فرآیند ارزیابی مزبور، از معیارهای ذکرشده در فصل دوم دستورالعمل کنترل داخلی مصوب سازمان بورس و اوراق بهادار استفاده شده است.

اظهارنظر هیات مدیره

عدم وجود ضعف با اهمیت در کنترل های داخلی

بر اساس ارزیابیهای انجام شده، هییٔت مدیره معتقد است که کنترلهای داخلی حاکم بر گزارشگری مالی شرکت در تاریخ ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ اطمینان معقولی از دستیابی به اهداف شرکت میدهد و بر اساس معیارهای یاد شده، اثربخش بوده است.

شایان ذکر است، عدم توافق با اهمیتی بین کمیته حسابرسی و هییٔت مدیره درخصوص کنترلهای داخلی حاکم بر گزارشگری مالی وجود ندارد

هیئت مدیره ساوه
هیئت مدیره ساوه

 

منبع: کدال

برای نوشتن دیدگاه باید وارد بشوید.