گزارش کنترل های داخلی 12 ماهه بکام | سایت آموزش بورس ایران
گزارش کنترل های داخلی
  1. خانه
  2. اخبار مجامع بورسی
  3. گزارش کنترل های داخلی ۱۲ ماهه بکام
اخبار مجامع بورسی

گزارش کنترل های داخلی ۱۲ ماهه بکام

گزارش کنترل های داخلی ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ بکام شرکت: کارخانجات تولیدی شهید قندی (کابلهای مخابراتی شهید قندی) سرمایه ثبت شده: ۶۰۰,۰۰۰ نماد: بکام سرمایه ثبت نشده: ۰ کد صنعت : ۳۱۳۰۰۳ سال مالی منتهی به: ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت…
آموزش بورس
مشاوره بورس
پیش بینی بازار

گزارش کنترل های داخلی ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ بکام

شرکت: کارخانجات تولیدی شهید قندی (کابلهای مخابراتی شهید قندی)
سرمایه ثبت شده: ۶۰۰,۰۰۰
نماد: بکام
سرمایه ثبت نشده: ۰
کد صنعت : ۳۱۳۰۰۳
سال مالی منتهی به: ۱۳۹۸/۱۲/۲۹
وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران
اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد.

دوره مورد گزارش و دامنه گزارش

این گزارش در راستای اجرای دستورالعمل کنترل‌های داخلی مصوب سازمان بورس و اوراق بهادار، تهیه شده است و محدود به کنترل‌های داخلی حاکم بر گزارشگری مالی در تاریخ ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ می باشد.

مسئولیت هیئت‌مدیره در قبال کنترل‌های داخلی

مسئولیت استقرار و بکارگیری کنترل‌های داخلی مناسب و اثربخش، به منظور دستیابی به اطمینان معقول نسبت به قابلیت اتکا و به‌موقع بودن گزارشگری مالی، افشای مناسب و کامل اطلاعات اشخاص وابسته، پیشگیری و کشف به‌موقع تقلب‌ها و سایر تحریفهای بااهمیت در گزارشگری مالی، نگهداری مستندات مناسب در خصوص معاملات و رویدادها، منطقی بودن اطلاعات مالی پیش‌بینی شده، مقایسه عملکرد واقعی با بودجه و افشای کامل دلایل مغایرت با اهمیت و افشای فوری اطلاعات مهم با هیئت‌مدیره می‌باشد. همچنین، مسئولیت ارزیابی و گزارشگری کنترلهای داخلی مذکور بر عهده هیئت‌مدیره است.

چارچوب کنترل های داخلی

شرکت، مدیریت ریسک و کنترل داخلی را در فرآیند کسب و کار خود یکپارچه نموده و اجزای چارچوب کنترل داخلی شامل محیط کنترلی، ارزیابی ریسک، فعالیت‌های کنترلی، اطلاعات، ارتباطات و نظارت را مطابق با مفاد دستورالعمل کنترل داخلی مصوب سازمان بورس و اوراق بهادار، طراحی، مستقر و اجرا نموده است.
سامانه کنترل داخلی، صرف نظر از نوع طراحی آن، به دلیل محدودیتهای ذاتی خود ممکن است نتواند از تحریفها پیشگیری یا آنها را کشف کند. با این حال اطمینان معقولی را نسبت به تهیه و ارایه گزارشهای مالی به‌موقع و قابل اتکا فراهم می‌آورد.

ارزیابی کنترل داخلی

هیئت‌مدیره شرکت، اثربخشی کنترلهای داخلی حاکم بر گزارشگری مالی را در تاریخ ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ ارزیابی نموده است. در فرآیند ارزیابی مزبور، از معیارهای ذکرشده در فصل دوم دستورالعمل کنترل داخلی مصوب سازمان بورس و اوراق بهادار استفاده شده است.
اهم اقدامات : ۱-تدوین و بازنگری آئین نامه های داخلی گروه شهید قندی مشتمل بر آئین نامه های معاملات، مبارزه با پولشویی تنخواه انبارگردانی، استخدامی کارخانه، منشورهای هیأت مدیره، کمیته حسابرسی و حسابرسی داخلی و مطالعات میدانی در رابطه با استراتژی های شرکت ۲- بررسی و تطبیق عملکرد ۳-بازبینی ، بررسی و مستند سازی فرایندهای کنونی شرکت ۴-بررسی بودجه گروه شرکتهای قندی برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰  ‌ارائه توضیحات درخصوص ارزیابی کنترل‌های داخلی حاکم بر گزارشگری مالی در شرکت‌های فرعی

اظهارنظر هیات مدیره

عدم وجود ضعف با اهمیت در کنترل های داخلی
بر اساس ارزیابی‌های انجام شده، هیئت‌ مدیره معتقد است که کنترل‌های داخلی حاکم بر گزارشگری مالی شرکت در تاریخ ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ اطمینان معقولی از دستیابی به اهداف شرکت می‌دهد و بر اساس معیارهای یاد شده، اثربخش بوده است.

شایان ذکر است، عدم توافق با اهمیتی بین کمیته حسابرسی و هیئت‌ مدیره درخصوص کنترل‌های داخلی حاکم بر گزارشگری مالی وجود ندارد.
اهم اقدامات :
۱-تدوین و بازنگری آئین نامه های داخلی گروه شهید قندی مشتمل بر آئین نامه های معاملات، مبارزه با پولشویی تنخواه انبارگردانی، استخدامی کارخانه، منشورهای هیأت مدیره، کمیته حسابرسی و حسابرسی داخلی و مطالعات میدانی در رابطه با استراتژی های شرکت
۲- بررسی و تطبیق عملکرد
۳-بازبینی ، بررسی و مستند سازی فرایندهای کنونی شرکت
۴-بررسی بودجه گروه شرکتهای قندی برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰
‌ارائه توضیحات درخصوص اظهار نظر هیئت مدیره نسبت به کنترل‌های داخلی حاکم بر گزارشگری مالی در شرکت‌های فرعی.
تاریخ صدور گزارش : ۱۳۹۹/۰۲/۲۲

امضاکنندگان گزارش :

Screenshot 2 3

حتما بخوانید
عرضه اولیه رافزا امروز سه‌شنبه انجام می‌شود
برای نوشتن دیدگاه باید وارد بشوید.