عنوان دوره: آشنايی و ممیزی HSE-MS (سيستم مديريت ايمنی، زيست محيطی و بهداشت) -

طول دوره: ۸ ساعت -

مبلغ ثبت نام آنلاین: ۸۹ تومان -

مدرس: دکتر امید زندی