عنوان دوره:  مدیریت ایمنی غذایی، تشریح الزامات و مستندسازی استاندارد ISO 22000-2005

طول دوره: ۶ ساعت -

مبلغ ثبت نام آنلاین: ۸۹ تومان -

مدرس : مهندس سید محمود رضا شایسته