اطلاعات و صورتھای مالی وبملت | سایت آموزش بورس ایران
  1. خانه
  2. اخبار مجامع بورسی
  3. اطلاعات و صورتھای مالی وبملت
اخبار مجامع بورسی

اطلاعات و صورتھای مالی وبملت

اطلاعات و صورتھای مالی وبملت بخش های اصلی اطلاعات و صورتھای مالی وبملتمبانی اظهارنظر مردوداظهارنظر مردودگزارشی در مورد سایر ملزومات قانونی و قراردادی  شرکت: گسترش خدمات بازرگانی بھساز نماد: وبملت۸ سرمایه ثبت شده: ۸۱۸,۰۰۰       سرمایه ثبت نشده: ۰ اطلاعات و صورتھای مالی ۱۲ ماھه منتھی به ۱۳۹۸/۱۰/۳۰ (حسابرسی…
آموزش بورس
مشاوره بورس
پیش بینی بازار

اطلاعات و صورتھای مالی وبملت

شرکت: گسترش خدمات بازرگانی بھساز

نماد: وبملت۸

سرمایه ثبت شده: ۸۱۸,۰۰۰       سرمایه ثبت نشده: ۰

اطلاعات و صورتھای مالی ۱۲ ماھه منتھی به ۱۳۹۸/۱۰/۳۰ (حسابرسی شده)

سال مالی منتھی به: ۱۳۹۸/۱۰/۳۰

وضعیت ناشر: ثبت نشده نزد سازمان

نظر حسابرس :

گزارش حسابرس مستقل و بازرش قانونی به مجمع عمومی صاحبان سهام  —- گسترش خدمات بازرگانی بھساز

بند مقدمه

۱. صورتھای مالی شرکت گسترش خدمات بازرگانی بھساز (سھامی خاص) شامل صورت وضعیت مالی به تاریخ ۳۰ دی ماه ۱۳۹۸ و صورتھای سود و زیان، تغییرات در حقوق مالکانه و جریانھای نقدی برای سال مالی منتھی به تاریخ مزبور و یادداشتھای توضیحی ۱ الی ۳۰ توسط این مؤسسه، حسابرسی شده است.

بند مسئولیت ھیئت مدیره در قبال صورتھای مالی

۲. مسئولیت تھیه صورتھای مالی یادشده طبق استانداردھای حسابداری، با ھیأت مدیره شرکت است.

این مسئولیت شامل طراحی، اعمال و حفظ کنترلھای داخلی مربوط به تھیه صورتھای مالی است به گونه ای که این صورتھا، عاری از تحریف با اھمیت ناشی از تقلب یا اشتباه باشد.

بند مسئولیت حسابرس

۳. ۳(مسئولیت این مؤسسه، اظھارنظر نسبت به صورتھای مالی یاد شده براساس حسابرسی انجام شده طبق استانداردھای حسابرسی است.
استانداردھای مزبور ایجاب می کند این مؤسسه الزامات آیین رفتار حرفه ای را رعایت و حسابرسی را به گونه ای برنامه ریزی و اجرا کند که از نبود تحریف با اھمیت در صورتھای مالی، اطمینان معقول کسب شود.

حسابرسی شامل اجرای روشھایی برای کسب شواھد حسابرسی درباره مبالغ و دیگر اطلاعات افشا شده در صورتھای مالی است.

انتخاب روشھای حسابرسی، به قضاوت حسابرس، از جمله ارزیابی خطرھای تحریف با اھمیت ناشی از تقلب یا اشتباه در صورتھای مالی بستگی دارد برای ارزیابی این خطرھا، کنترلھای داخلی مربوط به تھیه و ارائه صورتھای مالی به منظور طراحی روشھای حسابرسی مناسب شرایط موجود و نه به قصد اظھارنظر نسبت به اثر بخشی کنترلھای داخلی واحد تجاری، بررسی می شود.

حسابرسی ھمچنین شامل ارزیابی مناسب بودن رویه ھای حسابداری استفاده شده و معقول بودن برآوردھای حسابداری انجام شده توسط ھیأت مدیره و نیز ارزیابی کلیت ارائه صورتھای مالی است.

این مؤسسه اعتقاد دارد که شواھد حسابرسی کسب شده، برای اظھارنظر مردود نسبت به صورتھای مالی، کافی و مناسب است.

ھمچنین این مؤسسه به عنوان بازرس قانونی مسئولیت دارد موارد عدم رعایت الزامات قانونی مقرر در اصلاحیه قانون تجارت و مفاد اساسنامه شرکت و سایر موارد لازم را به مجمع عمومی عادی صاحبان سھام گزارش کند.

حتما بخوانید
آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی قنیشا

مبانی اظهارنظر مردود

۴. سرفصل دریافتنی ھای تجاری و غیر تجاری موضوع یادداشت توضیحی ۱۲ صورتھای مالی در مجموع شامل مبلغ ۲۲۷ ۲ میلیارد ریال مطالبات سررسید گذشته و راکد و سنواتی )عمدتا شامل طلب از شرکتھای تیراژه تریدینگ، نھان گل بروجن، آذین تجارت آرمان، سوربن گستر طیور، پترو افرا خلیج فارس، افرا مجد آسیا، پامچال آسیا، فرآورده ھای روغنی ایران و سایر شرکتھا و سود دریافتنی از آنھا و نیز سپرده مسدود شده نزد بانکھا( می باشد که به شرح یادداشت مذکور، شرکت جھت وصول آنھا اقدامات حقوقی و پیگیری نموده است.

با توجه به مراتب فوق و شرایط موجود ارزش بازیافتنی اقلام مزبور باید مشخص و ذخیره مطالبات مشکوک الوصول بابت بخشی از آنھا شناسایی می گردید.

۵. به شرح یادداشت توضیحی ۲۱ صورتھای مالی، مالیات عملکرد سالھای ۱۳۹۲ الی ۱۳۹۴ شرکت، طبق برگھای تشخیصی صادره توسط سازمان امور مالیاتی جمعا بالغ بر ۹۵ میلیارد ریال بیش از مالیات پرداختی و ذخیره موجود در حسابھا، مالیات تشخیص داده شده است.

ضمن اینکه جھت دوره قبل و سال مورد گزارش بدلیل زیان ابرازی و درآمدھای معاف ذخیره ای در حسابھا منعکس نگردیده است.

با توجه به مراتب فوق ھرچند کسری ذخیره وجود دارد لیکن تعیین بدھی قطعی مالیات سالھای مزبور، منوط به رسیدگی و اعلام نظر نھایی مقامات مالیاتی می باشد.

۶. به شرح یادداشت توضیحی ۱۳ صورتھای مالی، شرکت در سنوات قبل اقدام به فروش املاک واقع در شھرک راه آھن و سعادت آباد به شرکت مبتکر تجارت ماندگار نموده و در سال مالی قبل اقدام به برگشت داراییھای فوق و شناسایی آن در سرفصل سایر داراییھا به مبلغ ۳۳۰ میلیارد ریال نموده است.

با توجه به اینکه اسناد مالکیت املاک فوق به نام شرکت لیکن در تصرف سایر اشخاص می باشد و بدلیل عدم وجود مدارک و مستندات لازم، اثبات صحت اقلام مزبور و تعیین تعدیلات احتمالی ناشی از آن بر صورتھای مالی مورد رسیدگی برای این مؤسسه ممکن نمی باشد.

۷. علیرغم وجود مبلغ ۸۲ میلیارد ریال مغایرت نامساعد در مانده ابتدای دوره فیمابین با اداره بین الملل بانک ملت، صورت تطبیق حسابھای فیمابین ارائه نگردیده است.

با توجه به مراتب بالا، آثار مالی ناشی از تعدیل ھای احتمالی که در صورت دریافت اطلاعات مزبور و رفع مغایرت موجود بر صورتھای مالی ضرورت می یابد، برای این مؤسسه مشخص نمی باشد.

اظهارنظر مردود

۸. به نظر این مؤسسه، به دلیل اساسی بودن آثار مورد مندرج در بند ۴، صورتھای مالی یاد شده در بالا، وضعیت مالی شرکت گسترش خدمات بازرگانی بھساز (سھامی خاص) در تاریخ ۳۰ دی ماه ۱۳۹۸ و عملکرد مالی و جریانھای نقدی آن را برای سال مالی منتھی به تاریخ مزبور، طبق استانداردھای حسابداری، به نحو مطلوب نشان نمی دھد.

حتما بخوانید
آگهی دعوت سهامداران پتروشیمی جم و آبادان به مجمع سالیانه

تاکید بر مطالب خاص

۹. به شرح یادداشت توضیحی ۱-۱-۲-۱-۱۲ صورتھای مالی، مطالبات از شرکت تجارت الوند به مبلغ ۶۵۲ میلیارد ریال می باشد که شرکت در سال مالی قبل اقدام به توقیف داراییھای شرکت مزبور نموده و تا پایان سال مورد گزارش با توجه به سوابق موجود مبلغ ۲۰۶ میلیارد ریال از سھام توقیفی فروخته شده که تاکنون وجه آن به حساب شرکت واریز نگردیده است.

۱۰. عملیات شرکت طی چند سال اخیر منجر به زیان قابل ملاحظه ای گردیده، به طوری که زیان انباشته شرکت در تاریخ ترازنامه )بدون بندھای این گزارش( بالغ بر ۷۰۱ ۲ میلیارد ریال و بیش از ۳۰/۳ برابر سرمایه شرکت می باشد.

این موضوعات به ھمراه سایر موارد موجود توانایی شرکت را برای ادامه فعالیت به عنوان یک واحد دایر، با تردید مواجه نموده است و این موضوع و راھکارھای خروج از آن به شرح یادداشت توضیحی ۴ صورتھای مالی افشاء شده است.

۱۱. به شرح یادداشت توضیحی ۲-۲۸ صورتھای مالی، شرکت مبلغ ۳۰ میلیارد ریال از شرکت سوربن گستر مطالبات داشته است.

با توجه به اقدام حقوقی توسط شرکت سوربن گستر، شرکت طبق رأی دادگاه محکوم به پرداخت ۴۸۶ میلیارد ریال شده است. لیکن شرکت نسبت به رأی دادگاه تجدید نظر اعتراض نموده و تا تاریخ تنظیم این گزارش آثار دعاوی حقوقی آن بر صورتھای مالی برای این مؤسسه مشخص نگردیده است.

۱۲. به شرح یادداشت توضیحی ۱۰-۳ صورتھای مالی، شرکت مورد رسیدگی، استانداردھای حسابداری لازم الاجراء برای دوره ھای مالی که از ابتدای سال ۱۳۹۸ آغاز می شوند را زودتر از موعد مقرراجراء نموده است.

اظھارنظر این مؤسسه در اثر مفاد بندھای ۹ الی ۱۲ مردود نشده است.

گزارشی در مورد سایر ملزومات قانونی و قراردادی 

۱۳. الزامات قانونی مقرر در اصلاحیه قانون تجارت و مفاد اساسنامه شرکت در برخی از موارد به شرح ذیل رعایت نگردیده است:
-مفاد ماده ۱۱۰ اصلاحیه قانون تجارت در خصوص معرفی به موقع نمایندگان اعضای حقوقی عضو ھیأت مدیره با توجه به عدم معرفی نماینده یکی از اعضاء و معرفی با تأخیر نمایندگان ۲ عضو دیگر.

-مفاد ماده ۱۱۴ اصلاحیه قانون تجارت در خصوص اخذ سھام وثیقه مدیران
-مفاد ماده ۱۲۲ اصلاحیه قانون تجارت در خصوص تشکیل جلسات ھیأت مدیره
۱۴. زیان انباشته شرکت بیش از مبلغ سرمایه بوده و شرکت مشمول مفاد ماده ۱۴۱ اصلاحیه قانون تجارت می باشد.

۱۵. اقدامات ھیأت مدیره در خصوص مفاد ماده ۱۴۲ اصلاحیه قانون تجارت به ترتیب در خصوص تعیین تکلیف بند ۴ این گزارش و اعلام آن به سھامدار عمده به صورت فصلی، پیگیری فروش سھام توقیف شده سھام شرکت تجارت الوند و اعلام آن به سھامداران عمده به صورت فصلی، رفع اختلاف حساب با اداره بین الملل بانک ملت حداکثر ظرف مدت ۳ ماه از تاریخ مجمع، پیگیری مستمر در خصوص اعتراض به حکم صادره مربوط به شکایت شرکت سوربن گستر علیه شرکت و رفع مسدودی حسابھای بانکی شرکت و رعایت کامل بند ۲۰ این گزارش، ارائه صورتجلسات ھیأت مدیره حداکثر تا ۱۰ روز پس از تشکیل جلسات و ارائه بموقع صورت سود و زیان ماھیانه و گزارش نقدینگی ظرف مدت ۷ روز پس از پایان ھر ماه و صورتھای مالی حسابرسی نشده ظرف مدت ۲ ھفته از پایان ھر دوره در سال ۱۳۹۸ به گروه مالی ملت، تا تاریخ تنظیم این گزارش به نتیجه نھایی نرسیده است.

حتما بخوانید
اطلاعات و صورت های مالی میاندوره ای خوارزمی سهام

۱۶. کلیه حسابھای بانکی شرکت توسط محاکم قضایی جھت شکایت سوربن گستر مسدود گردیده، لذا شرکت جھت پرداخت ھزینه جاری سال مورد گزارش از شرکت بین المللی آذین تجارت آرمان تأمین وجه می گردد.

۱۷. معاملات مندرج در یادداشت توضیحی ۳۰ صورتھای مالی بعنوان کلیه معاملات مشمول ماده ۱۲۹ اصلاحیه قانون تجارت که طی سال مالی مورد رسیدگی انجام شده و توسط ھیأت مدیره به اطلاع این مؤسسه رسیده، مورد بررسی قرار گرفته است.

در مورد معاملات مذکور، مفاد ماده فوق مبنی بر کسب مجوز از ھیأت مدیره و عدم شرکت مدیر ذینفع در رأی گیری رعایت نشده و نظر این مؤسسه به شواھدی حاکی از اینکه سایر معاملات مزبور با شرایط مناسب تجاری و در روال عادی عملیات شرکت انجام نگرفته باشد، جلب نگردیده است.

۱۸. گزارش ھیأت مدیره درباره فعالیت و وضع عمومی شرکت، موضوع ماده ۲۳۲ اصلاحیه قانون تجارت که به منظور تقدیم به مجمع عمومی عادی صاحبان سھام تنظیم گردیده، مورد بررسی این مؤسسه قرار گرفته است.

باتوجه به رسیدگیھای انجام شده، نظر این مؤسسه به موارد با اھمیتی که حاکی از مغایرت اطلاعات مندرج در گزارش مذکور با اسناد و مدارک ارائه شده از جانب ھیأت مدیره باشد، جلب نشده است.

۱۹. در اجرای ماده ۳۳ دستورالعمل اجرایی مبارزه با پولشویی توسط حسابرسان، رعایت مفاد قانون مزبور و آیین نامه ھا و دستورالعملھای اجرایی مرتبط، در چارچوب چک لیستھای ابلاغی مرجع ذیربط و استانداردھای حسابرسی، توسط این مؤسسه مورد ارزیابی قرار گرفته است.

در این خصوص به استثنای موارد مرتبط با شناسایی ارباب رجوع و آموزش کارکنان در سال مورد گزارش، به موارد با اھمیتی حاکی از عدم رعایت قوانین و مقررات مذکور برخورد نشده است.

۱۲اسفند۱۳۹۸

اطلاعات و صورتھای مالی وبملت
اطلاعات و صورتھای مالی وبملت

 

اطلاعات و صورتھای مالی وبملت
اطلاعات و صورتھای مالی وبملت

 

اطلاعات و صورتھای مالی وبملت
اطلاعات و صورتھای مالی وبملت

 

اطلاعات و صورتھای مالی وبملت
اطلاعات و صورتھای مالی وبملت

 

اطلاعات و صورتھای مالی وبملت
اطلاعات و صورتھای مالی وبملت

 

اطلاعات و صورتھای مالی وبملت
اطلاعات و صورتھای مالی وبملت
اطلاعات و صورتھای مالی وبملت
اطلاعات و صورتھای مالی وبملت

 

منبع: کدال

 

برای نوشتن دیدگاه باید وارد بشوید.