گزارش کنترل های داخلی دوره ۱۲ ماهه شدوص | سایت آموزش بورس ایران
شدوص
  1. خانه
  2. اخبار مجامع بورسی
  3. گزارش کنترل های داخلی دوره ۱۲ ماهه شدوص
اخبار مجامع بورسی

گزارش کنترل های داخلی دوره ۱۲ ماهه شدوص

گزارش کنترل های داخلی دوره ۱۲ ماهه شدوص منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ بخش های اصلی گزارش کنترل های داخلی دوره ۱۲ ماهه شدوص منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹مسیٔولیت هییٔت مدیره در قبال کنترلهای داخلیچارچوب کنترلهای داخلیارزیابی کنترل داخلی شرکت: دوده صنعتی پارس نماد: شدوص سرمایه ثبت شده : ۴۷۴۵۲۲         …
آموزش بورس
مشاوره بورس
پیش بینی بازار

گزارش کنترل های داخلی دوره ۱۲ ماهه شدوص منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹

شرکت: دوده صنعتی پارس

نماد: شدوص

سرمایه ثبت شده : ۴۷۴۵۲۲            سرمایه ثبت نشده: ۰

کد صنعت: ۴۴۲۹۰۲           گزارش کنترل های داخلی ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹

وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران            سال مالی منتهی به : ۱۳۹۸/۱۲/۲۹

دوره مورد گزارش و دامنه گزارش

این گزارش در راستای اجرای دستورالعمل کنترلهای داخلی مصوب سازمان بورس و اوراق بهادار، تهیه شده است و محدود به کنترلهای داخلی حاکم بر گزارشگری مالی در تاریخ ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ می باشد.

مسیٔولیت هییٔت مدیره در قبال کنترلهای داخلی

مسیٔولیت استقرار و بکارگیری کنترلهای داخلی مناسب و اثربخش، به منظور دستیابی به اطمینان معقول نسبت به قابلیت اتکا و به موقع بودن گزارشگری مالی، افشای مناسب و کامل اطلاعات اشخاص وابسته، پیشگیری و کشف به موقع تقلبها و سایر تحریفهای با اهمیت در گزارشگری مالی، نگهداری مستندات مناسب در خصوص معاملات و رویدادها، منطقی بودن اطلاعات مالی پیشبینی شده، مقایسه عملکرد واقعی با بودجه و افشای کامل دلیل مغایرت با اهمیت و افشای فوری اطلاعات مهم با هییٔت مدیره میباشد.

همچنین، مسیٔولیت ارزیابی و گزارشگری کنترلهای داخلی مذکور بر عهده هییٔت مدیره است.

چارچوب کنترلهای داخلی

شرکت، مدیریت ریسک و کنترل داخلی را در فرآیند کسب و کار خود یکپارچه نموده و اجزای چارچوب کنترل داخلی شامل محیط کنترلی، ارزیابی ریسک، فعالیتهای کنترلی، اطلاعات، ارتباطات و نظارت را مطابق با مفاد دستورالعمل کنترل داخلی مصوب سازمان بورس و اوراق بهادار، طراحی، مستقر و اجرا نموده است.

حتما بخوانید
تصمیمات مجمع صندوق سرمایه گذاري میعاد ایرانیان

سامانه کنترل داخلی، صرف نظر از نوع طراحی آن، به دلیل محدودیتهای ذاتی خود ممکن است نتواند از تحریفها پیشگیری یا آنها را کشف کند. با این حال اطمینان معقولی را نسبت به تهیه و ارایه گزارشهای مالی به موقع و قابل اتکا فراهم میآورد.

ارزیابی کنترل داخلی

هییٔت مدیره شرکت، اثربخشی کنترلهای داخلی حاکم بر گزارشگری مالی را در تاریخ ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ ارزیابی نموده است. در فرآیند ارزیابی مزبور، از معیارهای ذکرشده در فصل دوم دستورالعمل کنترل داخلی مصوب سازمان بورس اوراق بهادار استفاده شده است.

اظهارنظر هیات مدیره

عدم وجود ضعف با اهمیت در کنترل های داخلی

بر اساس ارزیابیهای انجام شده، هییٔت مدیره معتقد است که کنترلهای داخلی حاکم بر گزارشگری مالی شرکت در تاریخ ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ اطمینان معقولی از دستیابی به اهداف شرکت میدهد و بر اساس معیارهای یاد شده، اثربخش بوده است.

شایان ذکر است، عدم توافق با اهمیتی بین کمیته حسابرسی و هییٔت مدیره درخصوص کنترلهای داخلی حاکم بر گزارشگری مالی وجود ندارد

تاریخ صدور گزارش:  ۱۳۹۹/۰۲/۰۸

امضاکنندگان گزارش:

مجید محمدی                نایب رئیس هیئت مدیره

علیرضا نبئی                  رئیس هیئت مدیره

علی کدخدا شهریاری      عضو هیئت مدیره

هادی وکیلی                 عضو هیئت مدیره

حسن کوه خواهی         عضو هیئت مدیره

مجید محمدی               مدیرعامل

حسن کوه خواهی         رئیس کمیته حسابرسی

محسن کاظم زاده فیض آبادی     بالاترین مقام عالی

منبع: کدال

برای نوشتن دیدگاه باید وارد بشوید.