افشای اطلاعات با اهمیت کویر | سایت آموزش بورس ایران
اطلاعات با اهمیت کویر
  1. خانه
  2. اخبار مجامع بورسی
  3. افشای اطلاعات با اهمیت کویر
اخبار مجامع بورسی

افشای اطلاعات با اهمیت کویر

افشای اطلاعات با اهمیت کویر شرکت: شرکت تولیدی فولاد سپید فراب کویر        نماد: کویر سرمایه ثبت شده: ۳۶۰۰۰۰۰     سرمایه ثبت نشده: ۰ کد صنعت: ۲۷۱۰۶۴   سال مالی منتهی به: ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران عنوان موضوع افشاء: انعقاد قرارداد مهم-گروه الف موضوع قرارداد:…
آموزش بورس
مشاوره بورس
پیش بینی بازار

افشای اطلاعات با اهمیت کویر

شرکت: شرکت تولیدی فولاد سپید فراب کویر        نماد: کویر

سرمایه ثبت شده: ۳۶۰۰۰۰۰     سرمایه ثبت نشده: ۰

کد صنعت: ۲۷۱۰۶۴   سال مالی منتهی به: ۱۳۹۹/۱۲/۳۰

وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

عنوان موضوع افشاء: انعقاد قرارداد مهم-گروه الف

موضوع قرارداد: سبد گردای سبد اختصاصی توسط سبد گردان با هدف نگهداری پرتفوی از سهام شرکتهای بورس و فرابورس، اوراق مشارکت، قرضه بورسی و بانکی،سپرده بانکی و انواع گواهی سپرده کالائی

تاریخ انعقاد قرارداد : ۱۳۹۹/۲/۱۰

طرف قرارداد شرکت سبد گردان آگاه(سهامی خاص)

مبلغ قرارداد: ۱.۲۵۷.۷۰۷ میلیون ریال

نحوه تسویه نقدی

شرح جزئیات قرارداد : سبد گردانی اختصاصی توسط شرکت سبدگردان آگاه با اهداف نگهداری پرتفوی سهام شرکتهای بورس و فرا بورس به مبلغ ۱.۲۵۷.۷۰۷ میلیون ریال

تاریخ مؤثر اجرای قرارداد ۱۳۹۹/۲/۱۰

حتما بخوانید
اطلاعات و صورت‌های مالی کاوه
برای نوشتن دیدگاه باید وارد بشوید.