اطلاعات با اهمیت کویر
  1. خانه
  2. اخبار مجامع بورسی
  3. افشای اطلاعات با اهمیت کویر
اخبار مجامع بورسی

افشای اطلاعات با اهمیت کویر

افشای اطلاعات با اهمیت کویر شرکت: شرکت تولیدی فولاد سپید فراب کویر        نماد: کویر سرمایه ثبت شده: ۳۶۰۰۰۰۰     سرمایه ثبت نشده: ۰ کد صنعت: ۲۷۱۰۶۴   سال مالی منتهی به: ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران عنوان موضوع افشاء: انعقاد قرارداد مهم-گروه الف موضوع قرارداد:…
آموزش بورس
مشاوره بورس
پیش بینی بازار

افشای اطلاعات با اهمیت کویر

شرکت: شرکت تولیدی فولاد سپید فراب کویر        نماد: کویر

سرمایه ثبت شده: ۳۶۰۰۰۰۰     سرمایه ثبت نشده: ۰

کد صنعت: ۲۷۱۰۶۴   سال مالی منتهی به: ۱۳۹۹/۱۲/۳۰

وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

عنوان موضوع افشاء: انعقاد قرارداد مهم-گروه الف

موضوع قرارداد: سبد گردای سبد اختصاصی توسط سبد گردان با هدف نگهداری پرتفوی از سهام شرکتهای بورس و فرابورس، اوراق مشارکت، قرضه بورسی و بانکی،سپرده بانکی و انواع گواهی سپرده کالائی

تاریخ انعقاد قرارداد : ۱۳۹۹/۲/۱۰

طرف قرارداد شرکت سبد گردان آگاه(سهامی خاص)

مبلغ قرارداد: ۱.۲۵۷.۷۰۷ میلیون ریال

نحوه تسویه نقدی

شرح جزئیات قرارداد : سبد گردانی اختصاصی توسط شرکت سبدگردان آگاه با اهداف نگهداری پرتفوی سهام شرکتهای بورس و فرا بورس به مبلغ ۱.۲۵۷.۷۰۷ میلیون ریال

تاریخ مؤثر اجرای قرارداد ۱۳۹۹/۲/۱۰

حتما بخوانید
شفاف سازی در خصوص شایعه یا خبر شبریز
برای نوشتن دیدگاه باید وارد بشوید.
فهرست