اطلاعات و صورت‌های مالی کاوه | سایت آموزش بورس ایران
صورت‌های مالی کاوه
  1. خانه
  2. اخبار مجامع بورسی
  3. اطلاعات و صورت‌های مالی کاوه
اخبار مجامع بورسی

اطلاعات و صورت‌های مالی کاوه

اطلاعات و صورت‌های مالی کاوه میاندوره‌ای دوره ۱۰ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۰/۳۰ (حسابرسی شده) (شرکت معدنی آهک کاوه قلعه گنج) شرکت: معدنی آهک کاوه قلعه گنج سرمایه ثبت شده:۱۰,۰۰۰ نماد: کاوه۱ سرمایه ثبت نشده:۰ کد صنعت (ISIC): اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای ۱۰ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۰/۳۰ (حسابرسی شده) سال مالی منتهی به:۱۳۹۸/۱۰/۳۰ وضعیت…
آموزش بورس
مشاوره بورس
پیش بینی بازار

اطلاعات و صورت‌های مالی کاوه میاندوره‌ای دوره ۱۰ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۰/۳۰ (حسابرسی شده) (شرکت معدنی آهک کاوه قلعه گنج)

شرکت: معدنی آهک کاوه قلعه گنج
سرمایه ثبت شده:۱۰,۰۰۰
نماد: کاوه۱
سرمایه ثبت نشده:۰
کد صنعت (ISIC):
اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای ۱۰ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۰/۳۰ (حسابرسی شده)
سال مالی منتهی به:۱۳۹۸/۱۰/۳۰
وضعیت ناشر:ثبت نشده نزد سازمان
اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد*
کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد.
گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی
به هیئت مدیره معدنی آهک کاوه قلعه گنج

۱. ۱- صورتهای مالی شرکت معدنی آهک کاوه قلعه گنج (سهامی خاص)- قبل از مرحله بهره برداری شامل صورت وضعیت مالی به تاریخ ۳۰ دی ماه ۱۳۹۸ و صورتهای سود و زیان ، تغییرات در حقوق مالکانه و جریانهای نقدی برای دوره مالی ۱۰ ماهه منتهی به تاریخ مزبور و یادداشتهای توضیحی ۱ تا ۲۲ توسط این موسسه، حسابرسی شده است .

۲. ۲- مسئولیت تهیه صورتهای مالی یادشده طبق استانداردهای حسابداری ، با هیئت مدیره شرکت است .

این مسئولیت شامل طراحی ، اعمال و حفظ کنترلهای داخلی مربوط به تهیه صورتهای مالی است به گونه ای که این صورتها ،‌ عاری از تحریف با اهمیت ناشی از تقلب یا اشتباه باشد .

۳. ۳- مسئولیت این موسسه ، اظهارنظر نسبت به صورتهای مالی یادشده براساس حسابرسی انجام شده طبق استانداردهای حسابرسی است .

استانداردهای مزبور ایجاب می کند این موسسه الزامات آیین رفتار حرفه ای را رعایت و حسابرسی را به گونه ای برنامه ریزی و اجرا کند که از نبود تحریف با اهمیت در صورتهای مالی ، اطمینان معقول کسب شود .

حسابرسی شامل اجرای روشهایی برای کسب شواهد حسابرسی درباره مبالغ و دیگر اطلاعات افشا شده در صورتهای مالی است .

انتخاب روشهای حسابرسی ، ‌به قضاوت حسابرس ، از جمله ارزیابی خطرهای تحریف با اهمیت ناشی از تقلب یا اشتباه در صورتهای مالی ، بستگی دارد .

برای ارزیابی این خطرها ، کنترلهای داخلی مربوط به تهیه و ارائه صورتهای مالی به منظور طراحی روشهای حسابرسی مناسب شرایط موجود ، و نه به قصد اظهارنظر نسبت به اثربخشی کنترلهای داخلی واحد تجاری ، بررسی می شود .

حسابرسی همچنین شامل ارزیابی مناسب بودن رویه های حسابداری استفاده شده و معقول بودن برآوردهای حسابداری انجام شده توسط هیئت مدیره و نیز ارزیابی کلیت ارائه صورتهای مالی است .

این موسسه اعتقاد دارد که شواهد حسابرسی کسب شده ، برای اظهارنظر نسبت به صورت های مالی ، کافی و مناسب است .

همچنین این موسسه به عنوان بازرس قانونی مسئولیت دارد موارد عدم رعایت الزامات قانونی مقرر در اصلاحیه قانون تجارت و مفاد اساسنامه شرکت و سایر موارد لازم را به مجمع عمومی عادی صاحبان سهام گزارش کند .

۴. ۴- به نظر این موسسه ،‌ صورتهای مالی یاد شده در بالا، وضعیت مالی شرکت معدنی آهک کاوه قلعه گنج (سهامی خاص)- قبل از مرحله بهره برداری در تاریخ ۳۰ دی ماه ۱۳۹۸ و عملکرد مالی و جریانهای نقدی آن را برای دوره مالی ۱۰ ماهه منتهی به تاریخ مزبور ، از تمام جنبه‌های با اهمیت، طبق استانداردهای حسابداری ، به نحو مطلوب نشان می‌دهد.

۵. ۵- اظهار نظر این موسسه در اثر مفاد بندهای زیر تعدیل نشده است: ۵-۱- همانگونه که در یادداشت ۲-۱ توضیحی منعکس شده است ، فعالیت شرکت در دوره مالی مورد گزارش صرفا احداث کارخانه تولید آهک صنعتی به بهای تمام شده ۴۱۶/۱ میلیارد ریال منعکس در سرفصل داراییهای ثابت مشهود ( به شرح یادداشت ۶-۷ توضیحی صورتهای مالی ) بوده است.

پروژه مذکور تا پایان دوره مالی مورد گزارش دارای تاخیر زمانی و انحراف ریالی قابل توجه نسبت به بودجه مصوب بوده ، به نحویکه طبق طرح مصوب اولیه هزینه های احداث پروژه مبلغ ۱۹۹/۱ میلیارد ریال و تاریخ بهره برداری آن ۱۳۹۸/۰۶/۳۱پیش بینی شده ، لیکن پروژه مذکور در تاریخ صورت وضعیت مالی ۷۶/۴۵ درصد پیشرفت فیزیکی داشته و مقرر گردیده در تاریخ ۱۳۹۹/۰۳/۳۱ با مبلغ ۷۱۰ میلیارد ریال تکمیل و شروع به فعالیت نماید .

قابل ذکر اینکه شروع فعالیت و بهره برداری کارخانه موکول به انجام انتقال خط لوله گاز از طریق اداره گاز استان کرمان بوده که تاکنون به نتیجه نرسیده است .

همچنین مجوز پروانه بهره برداری از معدن تاکنون اخذ نشده و پروانه ساخت کارخانه و گواهی اکتشاف معدن به نام شرکت معدنی دماوند بوده و به نام واحد انتقال نیافته است .

۵. ۵-۲- به شرح یادداشت ۳-۱-۱۰ توضیحی صورتهای مالی ، مبلغ ۲۴/۴ میلیارد ریال مالیات بر ارزش افزوده دریافتی مربوط به وجوه پرداختی بابت خرید تجهیزات و خدمات پروژه در جریان تکمیل می باشد که بازیافت آن ، منوط به بهره برداری از کارخانه و پیگیری واحد مورد گزارش و پذیرش تهاتر آن با ارزش افزوده دریافتی از مشتریان در سنوات آتی می باشد.

۶. ۶- موارد عدم رعایت الزامات قانونی مقرر در اصلاحیه قانون تجارت به شرح زیر می باشد : ۶-۱- مفاد ماده ۱۲۸ اصلاحیه قانون تجارت در خصوص ارسال نام ، مشخصات و حدود اختیارات مدیرعامل به همراه نسخه ای از صورتجلسه هیئت مدیره مربوط به مرجع ثبت شرکتها و ثبت در روزنامه رسمی.

۶. ۶-۲- پیگیریهای شرکت جهت انجام تکالیف مقرر در مجمع عمومی عادی مورخ ۳۱ تیر ماه ۱۳۹۸ صاحبان سهام در رابطه با بندهای ۱-۵ ، ۲-۵ و ۸ این گزارش و اخذ مصوبه بنیاد مستضعفان در خصوص بودجه اصلاحی پروژه کارخانه ، به نتیجه نهایی نرسیده است .
۶. ۶-۳- معاملات مندرج در یادداشت ۱-۲۰ توضیحی صورتهای مالی ، به عنوان کلیه معاملات مشمول ماده ۱۲۹ اصلاحیه قانون تجارت که طی دوره مالی مورد گزارش انجام شده و توسط هیئت مدیره به اطلاع این موسسه رسیده ، مورد بررسی قرار گرفته است .

با توجه به ترکیب اعضای هیئت مدیره ، امکان رعایت تشریفات مقرر در ماده قانونی یاد شده مبنی بر کسب مجوز از هیئت مدیره و عدم شرکت مدیر ذینفع در رأی گیری در خصوص معاملات مذکور میسر نگردیده است .

مضافا اینکه معاملات مذکور از جمله خرید خدمات از شرکتهای ملی ساختمان به مبلغ ۳/۹۴ میلیارد ریال ، مهندسی و مدیریت فن آوران سامیک به مبلغ ۱/۶ میلیارد ریال و دریافت مبلغ ۲۶۰ میلیارد ریال قرض الحسنه ، پرداخت مبلغ ۵۲ میلیارد ریال خرید تجهیزات و شناسایی مبلغ ۳ میلیارد ریال از هزینه های شرکت توسط شرکت فولاد کاوه جنوب کیش ، براساس روابط خاص فیمابین واحد مورد گزارش با سهامدار اصلی و شرکتهای وابسته به آن انجام شده است .

۶. ۶-۴- گزارش هیئت مدیره درباره فعالیت و وضع عمومی شرکت ، موضوع ماده ۲۳۲ اصلاحیه قانون تجارت ، که به منظور تقدیم به مجمع عمومی عادی صاحبان سهام تنظیم گردیده ، مورد بررسی این موسسه قرار گرفته است .

باتوجه به رسیدگی‌های انجام شده ، نظر این موسسه به موارد با اهمیتی که حاکی از مغایرت اطلاعات مندرج در گزارش مذکور با اسناد و مدارک ارائه شده از جانب هیئت مدیره باشد ، جلب نشده است .

۷. ۷- مفاد بخشی از موارد مطروحه در چک لیست رعایت نظام راهبری مطلوب در شرکتها ، موضوع ابلاغیه شماره ۷۵۰۶۶/م مورخ ۱۳۹۷/۰۶/۲۷ معاونت محترم نظارت و حسابرسی دفتر مقام معظم رهبری به طور کامل رعایت نگردیده است.

۸. ۸- در اجرای ماده ۳۳ دستورالعمل اجرایی مبارزه با پولشویی توسط حسابرسان،‌ رعایت مفاد قانون مزبور و آئین‌نامه‌ها و دستورالعملهای اجرایی مرتبط ، در چارچوب چک لیستهای ابلاغی مرجع ذیربط و استانداردهای حسابرسی، مورد ارزیابی این موسسه قرار گرفته است.

در این خصوص به استثنای عدم معرفی شخص مسئول مبارزه با پولشویی ، عدم درج کامل شناسه ملی یا کد اقتصادی مشتریان در نرم افزارهای کامپیوتری ، عدم آموزش کارکنان ، عدم اتخاذ تدابیر و اقدامات مناسب جهت مبارزه با پولشویی و ابلاغ به کارکنان و اطمینان از قابل اتکا بودن فرآیندها ، این موسسه به موارد با اهمیتی حاکی از عدم رعایت قوانین و مقررات یاد شده ، برخورد نکرده است.

۲۸اردیبهشت۱۳۹۹
موسسه حسابرسی مفید راهبر
سمت امضاء کننده شماره عضویت زمان
مدیر فنی موسسه مفید راهبر Yadollah Eslami [Sign] ۸۴۱۳۱۱ ۱۳۹۹/۰۳/۱۹ ۱۰:۵۰:۱۰
مدیر فنی موسسه مفید راهبر Gholamabbas Karimi [Sign] ۸۳۱۱۹۵ ۱۳۹۹/۰۳/۱۹ ۱۰:۵۶:۰۸
مدیر موسسه مفید راهبر Houshang Naderian [Sign] ۸۰۰۸۱۰ ۱۳۹۹/۰۳/۱۹ ۱۱:۱۶:۲۰
منبع : کدال
حتما بخوانید
فزرین آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه
برای نوشتن دیدگاه باید وارد بشوید.