اطلاعات و صورت های مالی شستا (تامین آب هرمز ابدال) | سایت آموزش بورس ایران
صورت های مالی شستا
  1. خانه
  2. اخبار مجامع بورسی
  3. اطلاعات و صورت های مالی شستا (تامین آب هرمز ابدال)
اخبار مجامع بورسی

اطلاعات و صورت های مالی شستا (تامین آب هرمز ابدال)

اطلاعات و صورت های مالی شستا (تامین آب هرمز ابدال) بخش های اصلی اطلاعات و صورت های مالی شستا (تامین آب هرمز ابدال)اطلاعات و صورت‌های مالی ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ (حسابرسی شده)گزارش حسابرس مستقلبند مقدمه:بند مسئولیت هیئت مدیره در قبال صورتهای مالیبند مسئولیت حسابرساظهار نظر:تاکید بر مطالب خاص:سایر بندهای توضیحی:گزارش در مورد سایر…
آموزش بورس
مشاوره بورس
پیش بینی بازار

اطلاعات و صورت های مالی شستا (تامین آب هرمز ابدال)

شرکت: تامین آب هرمز ابدال
نماد: شستا۱۹
سرمایه ثبت شده: ۲۸,۰۰۰
سرمایه ثبت نشده:۰

اطلاعات و صورت‌های مالی ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ (حسابرسی شده)

سال مالی منتهی به: ۱۳۹۸/۱۲/۲۹
وضعیت ناشر: ثبت نشده نزد سازمان

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

گزارش حسابرس مستقل

به مجمع عمومی صاحبان سهام         تامین آب هرمز ابدال               

بند مقدمه:

۱. صورتهای مالی شرکت تأمین آب هرمز ابدال ( سهامی خاص ) – در مرحله قبل از بهره برداری شامل صورت وضعیت مالی به تاریخ ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۸ و صورتهای سود و زیان ، تغییرات در حقوق مالکانه و جریان های نقدی آن برای سال مالی منتهی به تاریخ مزبور همراه با یادداشتهای توضیحی ۱ تا ۲۳ توسط این مؤسسه، حسابرسی شده است.

بند مسئولیت هیئت مدیره در قبال صورتهای مالی

۲. مسئولیت تهیه صورتهای مالی یادشده طبق استانداردهای حسابداری، با هیئت مدیره شرکت است. این مسئولیت شامل طراحی، اعمال و حفظ کنترلهای داخلی مربوط به تهیه صورتهای مالی است به گونه‌ای که این صورتها، عاری از تحریف با اهمیت ناشی از تقلب یا اشتباه باشد

حتما بخوانید
پیشنهاد افزایش سرمایه ۱۰۰ درصدی "بورس"

بند مسئولیت حسابرس

۳. مسئولیت این موسسه، اظهارنظر نسبت به صورتهای مالی یاد شده بر اساس حسابرسی انجام شده طبق استانداردهای حسابرسی است. استانداردهای مزبور ایجاب می‌کند این مؤسسه الزامات آیین رفتار حرفه‌ای را رعایت و حسابرسی را به گونه‌ای برنامه‌ریزی و اجرا کند که از نبود تحریف با اهمیت در صورتهای مالی، اطمینان معقول کسب شود.

حسابـرسی شامل اجرای روشهایـی برای کسب شواهد حسابرسی درباره مبالغ و دیگر اطلاعات افشا شده در صورتهای مالی است. انتخاب روشهای حسابرسی، به قضاوت حسابرس، از جمله ارزیابی خطرهای تحریف با‌اهمیت ناشی از تقلب یا اشتباه در صورتهای مالی، بستگی دارد.

برای ارزیابی این خطرها، کنترلهای داخلی مربوط به تهیه و ارائه صورتهای مالی به منظور طراحی روشهای حسابرسی مناسب شرایط موجود، و نه به قصد اظهار نظر نسبت به اثربخشی کنترلهای داخلی واحد تجاری، بررسی می‌شود.

حسابرسی همچنین شامل ارزیابی مناسب‌بودن رویه‌های حسابداری استفاده‌شده و معقول بودن برآوردهای حسابداری انجام‌شده توسط هیئت‌مدیره و نیز ارزیابی کلیت ارائه صورتهای مالی است.

این مؤسسه اعتقاد دارد که شواهد حسابرسی کسب‌ شده، برای اظهار نظر نسبت به صورتهای مالی، کافی و مناسب است.

همچنین این موسسه مسئولیت دارد ، ضمن ایفای وظایف بازرس قانونی ، موارد عدم رعایت الزامات قانونی مقرر در اصلاحیه قانون تجارت و مفاد اساسنامه شرکت و سایر موارد لازم رابه مجمع عمومی عادی صاحبان سهام گزارش کند.

اظهار نظر:

۴. به نظر این موسسه، صورتهای مالی یاد شده در بالا ، وضعیت مالی شرکت سهامی تأمین آب هرمز ابدال ( سهامی خاص ) – در مرحله قبل از بهره برداری در تاریخ ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۸ و عملکرد مالی و جریانهای نقدی آن را برای سال مالی منتهی به تاریخ مزبور، از تمام جنبه های با اهمیت، طبق استانداردهای حسابداری، به نحو مطلوب نشان می دهد.

حتما بخوانید
حق تقدم خرید سهام میدکو

تاکید بر مطالب خاص:

۵. همانگونه که در یادداشت توضیحی ۱-۵ صورتهای مالی منعکس گردیده است ، دلایل عمده تأخیر تاریخ بهره برداری پروژه ، عبارت از شرایط اقتصادی ، تغییر روش برداشت آب و عدم تأمین مالی به موقع می باشد . اظهار نظر این مؤسسه در اثر مفاد این بند تعدیل نشده است .

سایر بندهای توضیحی:

۶. صورتهای مالی سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۷ شرکت توسط مؤسسه حسابرسی دیگری مورد حسابرسی قرار گرفته و در گزارش مورخ ۱۵ اردیبهشت ماه ۱۳۹۸ نسبت به صورتهای مالی مذکور نظر « مقبول» اظهار گردیده است .

گزارش در مورد سایر الزامات قانونی و قراردادی

۷. مفاد ماده ۱۰۶ اصلاحیه قانون تجارت در مورد ثبت اعضاء هیئت مدیره در « مرجع ثبت شرکتها » رعایت نشده است .

۸. معاملات مندرج در یادداشت توضیحی ۲۱ همراه صورتهای مالی ، به عنوان کلیه معاملات مشمول ماده ۱۲۹ اصلاحیه قانون تجارت که طی سال مالی مورد گزارش انجام شده و توسط هیات مدیره به اطلاع این موسسه رسیده ، مورد بررسی قرار گرفته است.

در مورد معاملات مذکور مفاد ماده فوق مبنی بر کسب مجوز از هیات مدیره وعدم شرکت مدیر ذینفع در رای گیری رعایت شده است.

مضافا نظر این موسسه به شواهدی حاکی از اینکه معاملات مذبور با شرایط مناسب تجاری و در روال عادی عملیات شرکت انجام نگرفته باشد جلب نشده است.

۹. گزارش هیئت مدیره درباره فعالیت و وضع عمومی شرکت، موضوع ماده ۲۳۲ اصلاحیه قانون تجارت، که به منظور تقدیم به مجمع عمومی عادی صاحبان سهام تنظیم گردیده، مورد بررسی این مؤسسه قرار گرفته است.

حتما بخوانید
آگهی دعوت سهامداران پتروشیمی جم و آبادان به مجمع سالیانه

با توجه به رسیدگیهای انجام شده، نظر این مؤسسه به موارد با اهمیتی که حاکی از مغایرت اطلاعات مندرج در گزارش مذکور با اسناد و مدارک ارائه شده از جانب هیئت مدیره باشد، جلب نشده است.

۱۰. در اجرای ماده ۳۳ دستورالعمل اجرائی مبارزه با پولشوئی توسط حسابرسان ، رعایت مفاد قانون مزبور و آئین نامه ها و دستورالعمل های اجرایی مرتبط ، در چارچوب چک لیستهای ابلاغی مرجع ذیربط و استانداردهای حسابرسی توسط این موسسه مورد ارزیابی قرار گر فته است.

در این خصوص با توجه به تأییدیه مدیران و حدود رسیدگیهای انجام شده این مؤسسه به موارد با اهمیتی حاکی از عدم رعایت قوانین و مقررات یاد شده برخورد نکرده است.

 

۱۷اردیبهشت۱۳۹۹

تامین آب هرمز ابدال
تامین آب هرمز ابدال

منبع : کدال

برای نوشتن دیدگاه باید وارد بشوید.