صورت‌های مالی وخاور | سایت آموزش بورس ایران
صورت‌های مالی وخاور
  1. خانه
  2. اخبار مجامع بورسی
  3. صورت‌های مالی وخاور
اخبار مجامع بورسی

صورت‌های مالی وخاور

صورت‌های مالی وخاور سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ (حسابرسی شده) (شرکت کارگزاری بانک خاورمیانه) شرکت: کارگزاری بانک خاورمیانه سرمایه ثبت شده:۱۵۰,۰۰۰ نماد: وخاور۳ سرمایه ثبت نشده:۰ اطلاعات و صورت‌های مالی ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ (حسابرسی شده) سال مالی منتهی به:۱۳۹۸/۱۲/۲۹ وضعیت ناشر: ثبت نشده نزد سازمان اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا…
آموزش بورس
مشاوره بورس
پیش بینی بازار

صورت‌های مالی وخاور سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ (حسابرسی شده) (شرکت کارگزاری بانک خاورمیانه)

شرکت: کارگزاری بانک خاورمیانه
سرمایه ثبت شده:۱۵۰,۰۰۰
نماد: وخاور۳
سرمایه ثبت نشده:۰
اطلاعات و صورت‌های مالی ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ (حسابرسی شده)
سال مالی منتهی به:۱۳۹۸/۱۲/۲۹
وضعیت ناشر: ثبت نشده نزد سازمان
اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد*
کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی

به مجمع عمومی صاحبان سهام کارگزاری بانک خاورمیانه

۱. صورتهای سود و زیان، تغییرات در حقوق مالکانه و جریانهای نقدی شرکت کارگزاری بانک خاورمیانه (سهامی خاص) برای سال مالی منتهی به تاریخ ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۸ و صورت وضعیت مالی به تاریخ مزبور و یادداشتهای توضیحی ۱ تا ۳۴ توسط این موسسه، حسابرسی شده است

۲. مسئولیت تهیه صورتهای مالی یاد شده طبق استانداردهای حسابداری، با هیئت مدیره شرکت است.

این مسئولیت شامل طراحی، اعمال و حفظ کنترلهای داخلی مربوط به تهیه صورتهای مالی است به گونه ای که این صورتها، عاری از تحریف با اهمیت ناشی از تقلب یا اشتباه باشد.

۳. مسئولیت این موسسه اظهار نظر نسبت به صورتهای مالی یاد شده براساس حسابرسی انجام شده طبق استانداردهای حسابرسی است.

استانداردهای مزبور ایجاب می کند این موسسه، الزامات آیین رفتار حرفه ای را رعایت و حسابرسی را به گونه ای برنامه ریزی و اجرا کند که از نبود تحریف با اهمیت در صورتهای مالی، اطمینان معقول کسب شود.

حسابرسی شامل اجرای روشهایی برای کسب شواهد حسابرسی درباره مبالغ و دیگر اطلاعات افشا شده در صورتهای مالی است. انتخاب روشهای حسابرسی، به قضاوت حسابرس، از جمله ارزیابی خطرهای تحریف با اهمیت ناشی از تقلب یا اشتباه در صورتهای مالی، بستگی دارد.

برای ارزیابی این خطرها، کنترلهای داخلی مربوط به تهیه و ارائه صورتهای مالی به منظور طراحی روشهای حسابرسی مناسب شرایط موجود، و نه به قصد اظهار نظر نسبت به اثر بخشی کنترلهای داخلی واحد تجاری، بررسی می شود.

حتما بخوانید
شفاف سازی در خصوص شایعه یا خبر فماک

حسابرسی همچنین شامل ارزیابی مناسب بودن رویه های حسابداری استفاده شده و معقول بودن برآوردهای حسابداری انجام شده توسط هیئت مدیره و نیز ارزیابی کلیت ارائه صورتهای مالی است.

این موسسه اعتقاد دارد که شواهد حسابرسی کسب شده، برای اظهار نظر مشروط نسبت به صورتهای مالی، کافی و مناسب است.

همچنین این مؤسسه مسئولیت دارد، ضمن ایفای وظایف بازرس قانونی، موارد لازم و نیز مـوارد عدم رعایت الزامات قانونی مقرر در اصلاحیه قانون تجارت و مفاد اساسنامه شرکت را به مجمـع عمومی عادی صاحبان سهام گزارش کند.

۴. وضعیت مالیات و عوارض بر ارزش افزوده شرکت تا تاریخ این گزارش توسط مسئولین مالیاتی رسیدگی نشده است.

با توجه به بررسی های صورت گرفته و عدم دریافت مالیات بر ارزش افزوده نسبت به درآمد تامین مالی اعتبارات اعطایی به مشتریان، اعمال تعدیلاتی از این بابت در حسابها ضروری است، لیکن تعیین مبلغ و آثار مالی مربوط به آن بر صورتهای مالی، منوط به رسیدگی و اظهارنظر مسئولین مالیاتی خواهد بود

۵. به نظر این موسسه، به استثنای آثار مورد مندرج در بند ۴، صورتهای مالی یاد شده در بالا، وضعیت مالی شرکت کارگزاری بانک خاورمیانه (سهامی خاص) در تاریخ ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۸ و عملکرد مالی و جریانهای نقدی آن را برای سال مالی منتهی به تاریخ مزبور، از تمام جنبه های بااهمیت، طبق استانداردهای حسابداری، به نحو مطلوب نشان می دهد.

۶. به شرح یادداشت توضیحی ۲-۱۶، طی سال مالی ۱۳۹۸، سازمان بورس و اوراق بهادار بابت معامله اوراق خزانه در سال ۱۳۹۵، علیه شرکت مورد رسیدگی و اعضای هیئت مدیره آن اقامه دعوی نموده، لیکن نتیجه آن تا تاریخ این گزارش مشخص نشده است. لازم بذکر است که شرکت مبالغ ۱۰ , ۱/۵ میلیارد ریال به ترتیب به دادگستری و ۲ نفر وکیل حقوقی پرداخت نموده است.

اظهارنظر این موسسه در اثر مفاد این بند تعدیل نگردیده است.

حتما بخوانید
گزارش فعالیت ماهانه خموتور

۷. موارد عدم رعایت الزامات قانونی مقرر در اصلاحیه قانون تجارت و مفاد اساسنامه شرکت به شرح ذیل می باشد:

-مفاد تبصره ماده ۴ اصلاحیه قانون تجارت مبنی بر درج عبارت “سهامی خاص” بلافاصله پس از کلمه شرکت، در کلیه اوراق و اطلاعیه و آگهی ها.

-مفاد ماده ۲۶ اصلاحیه قانون تجارت در خصوص درج مبلغ سرمایه پرداخت شده در ورقه سهام -مفاد مواد ۱۲۴ و ۱۲۸ اصلاحیه قانون تجارت و ماده ۴۵ اساسنامه مبنی بر تعیین حدود اختیارات و حق الزحمه مدیرعامل توسط هیئت مدیره و ارسال نسخه ای از صورتجلسه مزبور به مرجع ثبت و آگهی در روزنامه رسمی.

-مفاد ماده ۱۴۸ اصلاحیه قانون تجارت مبنی بر رعایت تساوی حقوق صاحبان سهام به طور یکسان در رابطه با ترتیب پرداخت سود سهام.

-مفاد ماده ۴۱ اساسنامه در خصوص ارائه ترازنامه و عملکرد سال ۱۳۹۷، حداقل ۳۰ روز قبل از تاریخ مجمع عمومی به بازرس قانونی.

۸. معاملات مندرج در یادداشت توضیحی ۱-۳۱، به عنوان کلیه معاملات مشمول ماده ۱۲۹ اصلاحیه قانون تجارت که طی سال مالی مورد گزارش انجام شده و توسط هیئت مدیره از طریق صورتهای مالی به اطلاع این مؤسسه رسیده، مـورد بـررسـی قـرار گـرفتـه اسـت.

در معاملات مذکور، مفاد ماده فوق مبنی بر کسب مجوز از هیئت مدیره و عدم شرکت مدیر ذینفع در رای گیری رعایت نشده است، لیکن نظر این مؤسسه به شواهدی حاکی از اینکه معاملات مزبور با شرایط مناسب تجاری و در روال عادی عملیات شرکت انجام نگرفته باشد، جلب نگردیده است.

۹. گزارش هیئت مدیره درباره فعالیت و وضع عمومی شرکت، موضوع ماده ۲۳۲ اصلاحیه قانون تجارت، که به منظور تقدیم به مجمع عمومی عادی صاحبان سهام تنظیم گردیده، مورد بررسی این موسسه قرارگرفته است.

با توجه به رسیدگیهای انجام شده، نظر این موسسه به موارد بااهمیتی که حاکی از مغایرت اطلاعات مندرج در گزارش مذکور با اسناد و مدارک ارائه شده از جانب هیئت مدیره باشد، جلب نشده است

حتما بخوانید
فزرین آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه

۱۰. ضوابط و مقررات وضع شده توسط سازمان بورس و اوراق بهادار در خصوص شرکتهای کارگزاری، در رابطه با مفاد مواد ۴ و۱۱ دستور العمل خرید اعتباری و بند ب ماده ۳۱ آئین نامه معاملات خرید در بورس اوراق بهادار و فرابورس به ترتیب در خصوص سقف اعتبار تخصیصی به هر مشتری برای خرید اعتباری و حداکثر معادل مانده حساب تضمین مشتری، اخطاریه به مشتریانی که مانده بدهی آنها بیش از ۱۰ درصد مانده حساب تضمین وی باشد و خرید سهام تا سقف صد درصد سرمایه ثبت شده و پرداخت شده یا هفتاد درصد ارزش ویژه شرکت کارگزاری هر کدام کمتر باشد، رعایت نشده است

۱۱. در اجرای بند ۴ ماده ۴۹ اساسنامه شرکت و دستورالعمل کنترل¬های داخلی شرکت¬های کارگزاری، ابلاغی سازمان بورس و اوراق بهادار، این موسسه در چارچوب بررسی¬های خود و با توجه به محدودیت¬های ذاتی کنترل های داخلی، به مواردی حاکی از وجود نقاط ضعف بااهمیت کنترل¬های داخلی حاکم بر گزارشگری مالی، برخورد نکرده است.

۱۲. در اجرای مفاد تبصره ماده ۳ دستورالعمل الزامات کفایت سرمایه نهادهای مالی مصوب ۳۰ مهرماه ۱۳۹۰ سازمان بورس و اوراق بهادار و اصلاحیه های بعدی، نسبت¬های مالی موضوع ماده ۷ دستورالعمل یاد شده (یادداشت توضیحی ۲-۲۱)، مورد بررسی این موسسه قرار گرفته و به موردی مبنی بر عدم صحت محاسبات برخورد نگردیده است.

۱۳. در اجرای ماده ۳۳ دستورالعمل اجرایی قانون مبارزه با پولشویی توسط حسابرسان، رعایت مفاد قانون مزبور و آئین نامه¬ها و دستورالعمل های اجرایی مرتبط، در چارچوب چک لیست های ابلاغی مرجع ذیربط و استانداردهای حسابرسی، توسط این موسسه مورد ارزیابی قرارگرفته است.

در این خصوص، به استثنای لزوم درج شناسه ملی در کلیه اوراق و سربرگهای شرکت و معرفی مسئول مبارزره با پولشوئی، این موسسه به مورد با اهمیتی حاکی از عدم رعایت قوانین و مقررات یاد شده، برخورد نکرده است.

۰۶اردیبهشت۱۳۹۹

منبع: کدال
برای نوشتن دیدگاه باید وارد بشوید.