اطلاعات با اهمیت فاراک
  1. خانه
  2. اخبار مجامع بورسی
  3. افشای اطلاعات با اهمیت فاراک
اخبار مجامع بورسی

افشای اطلاعات با اهمیت فاراک

افشای اطلاعات با اهمیت فاراک – (انعقاد قرارداد مهم – گروه الف) فاراک شرکت: شرکت ماشین سازی اراک            سرمایه ثبت شده: ۶۲۸۶۵۴۷                                    نماد: فاراک           …
آموزش بورس
مشاوره بورس
پیش بینی بازار

افشای اطلاعات با اهمیت فاراک – (انعقاد قرارداد مهم – گروه الف) فاراک

شرکت: شرکت ماشین سازی اراک           

سرمایه ثبت شده: ۶۲۸۶۵۴۷                                   

نماد: فاراک                                             

سرمایه ثبت نشده: ۰

کد صنعت : ۲۸۱۳۰۲     

سال مالی منتهی به: ۱۳۹۹/۰۶/۳۱                       

وضعیت ناشر:پذیرفته شده در بورس تهران

اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد.

عنوان موضوع افشاء: انعقاد قرارداد مهم – گروه الف         

موضوع قرارداد: تأمین Column & Process Internal های پروژه پتروشیمی کیان

تاریخ انعقاد قرارداد: ۱۳۹۹/۰۳/۱۲

طرف قرارداد: شرکت مهندسی و ساختمان صنایع نفت (OIEC)

مبلغ قرارداد: ۱,۰۰۲,۵۳۹ میلیون ریال

نحوه تسویه: تاکنون جزئیات قرارداد ( از جمله نحوه تسویه ) به امضاء طرفین نرسیده است .

شرح جزئیات قراداد: با توجه به ابلاغیه ۱۳۹۹/۰۳/۱۲ به شماره ۹۹/۱۱۱/۲/۷۹۶۳ شرکت مهندسی و ساختمان صنایع نفت تأمین Column & Process Internal های پروژه پتروشیمی کیان به این شرکت واگذار گردیده است مبلغ قرارداد معادل ۰۰۰ر۸۱۰ر۵ یورو بوده که با نرخ هر یورو ۵۵۴ر۱۷۲ ریال ( نرخ فروش یورو در تاریخ ۱۳۹۹/۰۳/۱۲ در سامانه نیما ) به ریال تبدیل گردیده است .

پس از قطعیت سفارش منوط به اخذ تایید نهایی هیئت مدیره شرکت OIEC بوده که ظرف ده روز آینده اطلاع رسانی خواهد شد .

تاریخ موثر اجرای قرارداد: ۱۳۹۹/۰۳/۲۳

حتما بخوانید
شرکت توسعه و عمران امید در بورس درج شد

منبع : کدال

برای نوشتن دیدگاه باید وارد بشوید.
فهرست