عنوان دوره: مدیریت سیستم‌های اطلاعاتی (MIS)-

طول دوره: ۸ ساعت -

مبلغ ثبت نام آنلاین: ۸۹ تومان -

مدرس: دکتر امید زندی