عنوان دوره: روش‎‌های کمی تصمیم ‌سازی  -

طول دوره: ۸ ساعت -

مبلغ ثبت نام آنلاین: ۸۹ تومان -

مدرس: دکتر امید زندی