عنوان دوره: آشنايی با مبانی و استقرار استاندارد ISO 10015:2003 (خطوط راهنما برای آموزش)  -

طول دوره: ۸ ساعت -

مبلغ ثبت نام آنلاین: ۸۹ تومان -

مدرس: دکتر امید زندی