عنوان دوره: نگرش فرآیندی (Process Approach) -

طول دوره: ۶ ساعت -

مبلغ ثبت نام آنلاین: ۷۰ تومان -

مدرس: دکتر امید زندی