عنوان دوره: مهندسی مجدد فرآیندها (BPR) -

طول دوره: ۸ ساعت -

مبلغ ثبت نام آنلاین: ۸۹ تومان -

مدرس: دکتر امید زندی