عنوان دوره: مدیریت فرآیندهای سازمان (BPM) -

طول دوره: ۸ ساعت -

مبلغ ثبت نام آنلاین: ۸۹ تومان -

مدرس: دکتر امید زندی