عنوان دوره: مدیریت ریسک و مدیریت بحران پروژه -

طول دوره: ۸ ساعت -

مبلغ ثبت نام آنلاین: ۷۹ تومان -

مدرس: دکتر امید زندی