عنوان دوره: مجموعه رهنمودهای النا برای پروژه‌ها (رهنمود مدیریت سبد، طرح، پروژه و افراد النا) -

طول دوره: ۸ ساعت -

مبلغ ثبت نام آنلاین: ۷۰ تومان -

مدرس: دکتر امید زندی