عنوان دوره: نرم افزارهای مدیریت پروژه (P6 و Microsoft Project 2016) -

طول دوره: ۱۲ ساعت -

مبلغ ثبت نام آنلاین: ۱۱۹ تومان -

مدرس: دکتر امید زندی