عنوان دوره: آموزش اصول مدیریت و کسب و کار -

طول دوره: ۶ ساعت -

مبلغ ثبت نام آنلاین: ۷۹ تومان -


مدرس : مهندس سیدمحمود شایسته