عنوان دوره: اصول راه اندازی کسب و کار و اجرای موفق آن-

طول دوره: ۶ ساعت -

مبلغ ثبت نام آنلاین: ۷۹ تومان -


مدرس : مهندس سیدمحمود شایسته