عنوان دوره: رفتار مصرف کننده (ملی و بین المللی)-

طول دوره: ۶ ساعت -

مبلغ ثبت نام آنلاین: ۷۹ تومان -


مدرس : مهندس سیدمحمود شایسته