عنوان دوره: اصول مذاکره و آشنایی با زبان بدن -

طول دوره: ۶ ساعت -

مبلغ ثبت نام آنلاین: ۷۹ تومان -


مدرس : مهندس سیدمحمود شایسته