عنوان دوره: مهندسی فروش در صنایع غذایی-

طول دوره: ۶ ساعت -

مبلغ ثبت نام آنلاین: ۸۹ تومان -


مدرس : مهندس سیدمحمود شایسته