عنوان دوره: مدیریت و بهینه سازی سیستم کنترل کیفیت-

طول دوره: ۶ ساعت -

مبلغ ثبت نام آنلاین: ۸۹ تومان -


مدرس : مهندس سیدمحمود شایسته