عنوان دوره: طراحی، ساخت، بازسازی و گسترش کارخانه بر پایه: عملیات استقرار خوب 

(GLP: Good Labour Practice)-

طول دوره: ۶ ساعت -

مبلغ ثبت نام آنلاین: ۸۹ تومان -


مدرس : مهندس سیدمحمود شایسته