عنوان دوره: بازنگری، به روز رسانی و بهبود سیستم های مدیریت کیفیت، بهداشت و ایمنی غذایی -

طول دوره: ۶ ساعت -

مبلغ ثبت نام آنلاین: ۷۹ تومان -


مدرس : مهندس سیدمحمود شایسته