عنوان دوره: آموزش مفاهیم ایمنی غذایی و مستند سازی سیستم HACCP -

طول دوره: ۶ ساعت -

مبلغ ثبت نام آنلاین: ۷۹ تومان -

مدرس :