عنوان دوره: آشنایی با علائم و استاندارهای غذایی -

طول دوره: ۶ ساعت -

مبلغ ثبت نام آنلاین: ۷۹ تومان -

مدرس : مهندس سیدمحمود شایسته