عنوان دوره:  عملیات بهداشت خوب (GHP: Good hygiene practice)

طول دوره: ۶ ساعت -

مبلغ ثبت نام آنلاین: ۷۹ تومان -

مدرس : مهندس سید محمود رضا شایسته