عنوان دوره:  تشریح برنامه های پیش نیازی در استاندارد  ISO 22000 / 2005 Prerequisite Programs (PRPs)

طول دوره: ۶ ساعت -

مبلغ ثبت نام آنلاین: ۸۹ تومان -

مدرس : مهندس سید محمود رضا شایسته