عنوان دوره:  مدیریت سبز

طول دوره: ۶ ساعت -

مبلغ ثبت نام آنلاین: ۸۹ تومان -

مدرس : مهندس سید محمود رضا شایسته