عنوان دوره:  بازاریابی سبز

طول دوره: ۶ ساعت -

مبلغ ثبت نام آنلاین: ۷۹ تومان -

مدرس : مهندس سید محمود رضا شایسته