دوره تخصصی ۳ آزمون Ielts شامل  دو بخش می باشد :

دوره امادگی: ۲۰ جلسه

شهریه دوره : ۳۹۰ هزار تومان

خانم ندا موسائی