دوره امادگی ۲ ازمون MSRT شامل سه بخش می باشد:

دوره آمادگی 1: ۲۰ جلسه

شهریه دوره : ۳۹۰ هزار تومان

خانم ندا موسائی