در دوره موفقیت در عصر یخبندان ما به شرکت کنندگان کمک می کنیم تا با وجود مشکلات بتوانند مسیر موفقیت را پیدا کنند و به موفقیت قابل قبولی دست یابند.

موفقیت در عصر یخبندان.pdfموفقیت در عصر یخبندان.pdf