عنوان دوره: مدیریت برند و برندسازی -

طول دوره: ۸ ساعت -

مبلغ ثبت نام آنلاین: ۸۹ تومان -

مدرس: دکتر علی عسگری