عنوان دوره: رفتار مصرف کننده (ملی و بین المللی) -

طول دوره: ۸ ساعت -

مبلغ ثبت نام آنلاین: ۸۹ تومان -

مدرس: دکتر علی عسگری