عنوان دوره:  سبک زندگی سالم از دیدگاه طب سنتی

طول دوره: ۶ ساعت -

مبلغ ثبت نام آنلاین: ۷۰ تومان -

مدرس : مهندس سید محمود رضا شایسته

عنوان دوره:  مزاج شناسی و تغذیه سالم

طول دوره: ۶ ساعت -

مبلغ ثبت نام آنلاین: ۷۰ تومان -

مدرس : مهندس سید محمود رضا شایسته

عنوان دوره:  مزاج شناسی و رفتار با خانواده

طول دوره: ۶ ساعت -

مبلغ ثبت نام آنلاین: ۷۰ تومان -


مدرس : مهندس سید محمود رضا شایسته

عنوان دوره:  مزاج شناسی عمومی

طول دوره: ۶ ساعت -

مبلغ ثبت نام آنلاین: ۷۰ تومان -

مدرس : مهندس سید محمود رضا شایسته

عنوان دوره: کاربرد عرقیات، دم­نوش­ها و روغن­های گیاهی

طول دوره: ۶ ساعت -

مبلغ ثبت نام آنلاین: ۷۰ تومان -

مدرس : مهندس سید محمود رضا شایسته


عنوان دوره:  آشنایی با محصولات سالم

طول دوره: ۶ ساعت -

مبلغ ثبت نام آنلاین: ۷۰ تومان -

مدرس : مهندس سید محمود رضا شایسته