مديريت منابع انسانی  گرایش مدیریت استراتژیک نیروی انسانی

عنوان دوره: مدیریت منابع انسانی و مدیریت منابع انسانی پیشرفته -

طول دوره: ۸ ساعت -

مبلغ ثبت نام آنلاین: ۸۹ تومان -

مدرس: دکتر امید زندی


عنوان دوره: رفتار سازمانی و رفتار سازمانی پیشرفته-

طول دوره: ۸ ساعت -

مبلغ ثبت نام آنلاین: ۸۹ تومان -

مدرس: دکتر امید زندی