مديريت (MBA) - مدیریت

عنوان دوره : مهارتهای ارتباطی ویژه مدیران

طول دوره : ۲۴ ساعت-

مبلغ ثبت نام آنلاین : ۱۸۰ تومان

مدرس: دکتر میثم نصیری