عنوان دوره: رمزگشایی زبان بدن حرفه ای در مذاکرات تجاری

طول دوره: ۱۲ ساعت 

مبلغ ثبت نام حضوری: ۲۲۵ تومان 

مبلغ ثبت نام آنلاین: ۷۹ تومان

دکتر محمدرضا انصاری

عنوان دوره: چگونه موثر ارتباط برقرار کنید تا موفقیت تان تضمین شود؟

طول دوره: ۱۶ ساعت 

مبلغ ثبت نام حضوری ۲۹۰ تومان 

مبلغ ثبت نام آنلاین: ۸۹ تومان

دکتر محمدرضا انصاری

عنوان دوره: موفقیت در عصر یخبندان ( رازهای موفقیت در شرایط بد اقتصادی) 

طول دوره: ۸ ساعت

مبلغ ثبت نام حضوری: ۲۵۰ تومان. 

مبلغ ثبت نام آنلاین: ۷۹ تومان.

دکتر محمدرضا انصاری