عنوان دوره : معرفی حسابداری ارزش افزوده (حسابداری صنعتی)

طول دوره: ۸ ساعت -

مبلغ ثبت نام آنلاین: ۸۹ تومان -

مدرس: دکتر حسین علی امینی خواهعنوان دوره : آشنایی با مالیات بر ارزش افزوده

طول دوره: ۸ ساعت -

مبلغ ثبت نام آنلاین: ۸۹ تومان -

مدرس: دکتر حسین علی امینی خواه