کلیه دوره های زیرمجموعه مدیریت در این گروه ارائه می گردد

عنوان دوره: تشریح الزامات،طرح ریزی و مستند سازی سیستم مدیریت کیفیت برمبنای استاندارد  ISO9001-2015 -

طول دوره: ۱۲ جلسه -

مبلغ ثبت نام آنلاین: ۱۲۹ تومان -


مدرس : مهندس سید عباس نقیبیعنوان دوره: مدیریت استراتژیک -

طول دوره: ۸ ساعت -

مبلغ ثبت نام آنلاین: ۷۹ تومان -


مدرس : دکتر موسی نجفی

عنوان دوره: مبانی مدیریت -

طول دوره: ۸ ساعت -

مبلغ ثبت نام آنلاین: ۷۹ تومان -


مدرس : دکتر موسی نجفی

عنوان دوره: آشنایی با مناقصات دولتی -

طول دوره: ۸ ساعت -

مبلغ ثبت نام آنلاین: ۸۹ تومان -


مدرس : دکتر موسی نجفی

عنوان دوره: سیستم‌های اطلاعات مدیریت -

طول دوره: ۸ ساعت -

مبلغ ثبت نام آنلاین: ۸۹ تومان -


مدرس : دکتر موسی نجفی

عنوان دوره: تجزیه و تحلیل سیستم ها -

طول دوره: ۸ ساعت -

مبلغ ثبت نام آنلاین: ۸۹ تومان -


مدرس : دکتر موسی نجفی

عنوان دوره: اصول و مبانی مدیریت و تئوری‌های مدیریت پیشرفته -

طول دوره: ۸ ساعت -

مبلغ ثبت نام آنلاین: ۸۹ تومان -

مدرس: دکتر امید زندی