دروس عمومی در این طبقه ارائه می گردد

عنوان دوره: مبانی و روش های مدیریت زمان -

طول دوره: ۶ ساعت -

مبلغ ثبت نام آنلاین: ۷۰ تومان -

مدرس: دکتر ابراهیم معین

عنوان دوره: آداب معاشرت در کسب و کار

طول دوره: ۸ ساعت 

مبلغ ثبت نام آنلاین: ۷۵ تومان

مدرس : مهندس مهدی سرآبادانی


عنوان دوره: مهارت های ارتباطی

طول دوره: ۸ ساعت 

مبلغ ثبت نام آنلاین: ۷۰ تومان

مدرس : مهندس مهدی سرآبادانی


عنوان دوره: توسعه فردی (IDP)

طول دوره: ۸ ساعت 

مبلغ ثبت نام آنلاین: ۸۵ تومان

مدرس : مهندس مهدی سرآبادانی